Many thanks to Matthias Kestenholz for their contribution!