Many thanks to Kazuki Kimoto for their contribution!